Wybór języka zdawanego na egzaminie gimnazjalnym

UWAGA Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego!

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl) można zapoznać się z informatorami z opisem organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Poniżej zamieszczono fragment dotyczący języków obcych.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2017 r., pisemną deklarację:

  • a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (załącznik 3a)
  • b. informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.16. (załącznik 3d)
  • c. informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 18 stycznia 2018 r., pisemną informację o:

  • a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)
  • b. rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie (por. pkt 2.1.15. oraz 2.1.16.) (załącznik 3d)
  • c. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części pierwszej lub do drugiej części egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 30 marca 2018 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3c).

Sprawdzanie wyników

Po sprawdzeniu testów przez egzaminatorów OKE każdy uczeń, logując się do systemu na stronie OKE (https://wyniki.komisja.pl/), będzie mógł sprawdzić, jak została oceniona jego praca.
Po podaniu swojego loginu (PESEL) i hasła (otrzyma je od wychowawcy) może wejść na swoje konto i przejrzeć pracę, zapisaną w formie elektronicznej oraz obejrzeć porównania, zestawienia statystyczne, wykresy.

Migawki

Zobacz wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Wirtualny spacer

Ta strona internetowa używa plików cookie.

Klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na używanie przez tę witrynę plików cookie.