POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE

Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, informujemy, że strona naszej placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
COOKIES (CIASTECZKA) I PODOBNE TECHNOLOGIE
GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest p. Renata Wijata. Kontakt: (44)7860141, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

 

Wybór języka zdawanego na egzaminie gimnazjalnym

UWAGA Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego!

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl) można zapoznać się z informatorami z opisem organizacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Poniżej zamieszczono fragment dotyczący języków obcych.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2017 r., pisemną deklarację:

  • a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (załącznik 3a)
  • b. informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 2.1.15. oraz 2.1.16. (załącznik 3d)
  • c. informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 18 stycznia 2018 r., pisemną informację o:

  • a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)
  • b. rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie (por. pkt 2.1.15. oraz 2.1.16.) (załącznik 3d)
  • c. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w części pierwszej lub do drugiej części egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 30 marca 2018 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3c).

Sprawdzanie wyników

Po sprawdzeniu testów przez egzaminatorów OKE każdy uczeń, logując się do systemu na stronie OKE (https://wyniki.komisja.pl/), będzie mógł sprawdzić, jak została oceniona jego praca.
Po podaniu swojego loginu (PESEL) i hasła (otrzyma je od wychowawcy) może wejść na swoje konto i przejrzeć pracę, zapisaną w formie elektronicznej oraz obejrzeć porównania, zestawienia statystyczne, wykresy.

Wirtualny spacer