Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem coronawirusem

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

I Podstawa prawna

·Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zmianami),

·Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59),

·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148),

·Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166)

·Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 poz. 657 ze zmianami),

·Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

II Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w związku z nałożeniem na placówki oświatowe obowiązku utrzymania reżimu sanitarnego i zminimalizowanie  ryzyka zachorowania na COVID-19.

 

III Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest określenie:

·zasad organizacji pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym,

·zasad organizacji pracy nauczycieli,

·obowiązków uczniów,

·obowiązków pracowników szkoły,

·zasad korzystania z biblioteki szkolnej,

·zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej,

·zasad żywienia dzieci,

·zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia COVID-19

·procedur dla rodziców

 

IV Zakres procedury

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców, osoby przebywające na terenie placówki.

 

 

§ 1

 

Zasady organizacji pracy w szkole od 1 września 2020 roku.

 

1Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice przestrzegają procedur bezpieczeństwa. Stosują ogólne zasady higieny: często myją i dezynfekują ręce, odpowiednio zasłaniają twarz podczas kichania i kaszlu, unikają dotykania oczu, nosa, ust.

2Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym.

3W razie potrzeby szkoła zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki).

4Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5Przy wejściu głównym, w szatni, salach lekcyjnych umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja jego użycia. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.

6Osoby z zewnątrz, w tym rodzice, powinny osłaniać usta i nos maseczką.

7Należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły minimum półtora metra.

8Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach lekcyjnych i na wyznaczonych korytarzach. Nie przemieszczają się do innych części budynku.

9Sale lekcyjne, w których przebywają uczniowie są wyposażone w płyny dezynfekujące.

10W  budynku zostały wyznaczone i odpowiednio wyposażone w środki ochrony osobistej pomieszczenia do izolacji osób przejawiających objawy chorobowe.

11Przedmioty i sprzęty stanowiące wyposażenie sal są dezynfekowane, a w przypadku braku możliwości dokonania dezynfekcji, odpowiednio zabezpieczone.

12 Uczniowie po przyjściu do szkoły mają obowiązek umyć ręce.

13Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

14Sale lekcyjne, łazienki, meble, pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie.

15Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

16W przypadku zauważenia objawów chorobowych dziecko nie będzie przyjęte do szkoły. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie go odebrać.

17Jeżeli w czasie trwania zajęć uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowany, a rodzice powiadomieni w celu szybkiego odebrania go ze szkoły.

18Będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

19Zarówno uczniowie jak też wszyscy pracownicy mają obowiązek zakładania maseczek w przestrzeni ciągów komunikacyjnych.

20Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

 

 

§ 2

 

Zasady zachowania uczniów w szkole.

 

1Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów koniecznych do zajęć. Nie przynoszą zbędnych przedmiotów ani zabawek.

2Przed wejściem do szkoły, szatni, sal lekcyjnych obowiązkowo dezynfekują ręce.

3W szatni wchodzą tylko do wyznaczonych boksów i postępują zgodnie z ustalonymi zasadami.

4Unikają większych skupisk, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz w drodze do szkoły.

5W ciągach komunikacyjnych zasłaniają usta i nos maseczkami.

6Stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, unikają dotykania oczu, nosa, ust, myją ręce po przyjściu do szkoły, w odpowiedni sposób zasłaniają twarz podczas kichania czy kasłania.

7Przebywają w wyznaczonych salach lekcyjnych i na wyznaczonych korytarzach, nie przemieszczają się do innych części budynku szkoły.

8Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek i przestrzegają ich.

9Przestrzegają regulaminu obowiązującego w świetlicy szkolnej.

 

 

§ 3

 

Obowiązki pracowników szkoły.

 

1Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2Pracownik szkoły używa środków ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami zawartymi w procedurach.

3W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia objawów choroby (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu. Kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym i informuje o swoich podejrzeniach. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

4Przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji umieszczonej przy dozownikach z płynem.

5Przestrzega zasad higieny: często myje ręce, odpowiednio zasłania twarz podczas kichania i kaszlu, unika dotykania oczu, nosa, ust.

6W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę wietrzy salę co najmniej raz na godzinę.

7Informuje dyrektora szkoły/wicedyrektora o zaobserwowanych objawach chorobowych u uczniów.

8Zachowuje dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły.

9Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, klawiatur, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Uzupełniają karty dezynfekcji pomieszczeń.

10Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowania środków do dezynfekcji. Ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wietrzenia pomieszczeń i przedmiotów.

11Podczas dezynfekcji zasłaniają usta i nos maseczkami, aby nie narażać się na wdychanie oparów środków dezynfekujących.

 

 

§ 4

 

Zasady organizacji pracy i obowiązki nauczycieli/wychowawców.

 

1Wychowawcy zobligowani są do zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i wyjaśnienia, dlaczego zostały wprowadzone..

2Sprawdzają przystosowanie sal lekcyjnych do zasad reżimu sanitarnego i kontrolują przestrzeganie ich przez uczniów.

3Po skończonych zajęciach ( co najmniej raz na godzinę) wietrzą salę.

4Przypominają uczniom podstawowe zasady higieny i egzekwują przestrzeganie ich.

5Obserwują stan zdrowia dziecka, a w przypadku niepokojących objawów postępują zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach.

6Zachowują dystans społeczny.

7Pilnują, aby dzieci regularnie myły i dezynfekowały ręce, nie tworzyły skupisk, siadały na wyznaczonych miejscach.

8Przed spożyciem posiłków sprawdzają warunki higieniczne stołówki szkolnej lub innego pomieszczenia, w którym dzieci spożywają posiłek.

9Nauczyciele wychowania fizycznego podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości przeprowadzają zajęcia na świeżym powietrzu.

10Nauczyciele sumiennie pełnią dyżury w salach lekcyjnych i na korytarzach, zgodnie z regulaminem dyżurów.

 

 

§ 5

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

 

1Książki będą wypożyczane według ustalonego harmonogramu.

2W sali biblioteki szkolnej może przebywać tylko nauczyciel    bibliotekarz.

3Z czytelni biblioteki nie można korzystać do odwołania. Czynna jest tylko wypożyczalnia.

4Wolny dostęp do księgozbioru zostaje zawieszony do odwołania. Książki podaje bibliotekarz.

5Do wypożyczania książek przeznaczone jest specjalne stanowisko znajdujące się przy wejściu do biblioteki.

6Przy stanowisku wypożyczeń może znajdować się tylko jedna osoba.

7 Osoby czekające na wypożyczenie/ oddanie książek utrzymują między sobą minimalną odległość 2 metrów.

8Bibliotekarz i wypożyczający zobowiązani są do dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych ustalanych i aktualizowanych przez Główny  Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo   Zdrowia. Zalecane jest noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych.

9Oddawane książki powinny być zapakowane w torbę foliową zawierającą kartkę z imieniem i nazwiskiem oddającego oraz datą zwrotu. Ułatwi to kwarantannę książek i zapewni bezpieczeństwo użytkownikom biblioteki i          bibliotekarzowi.

10Bibliotekarz dezynfekuje ręce przed i po każdym wypożyczeniu/ odebraniu książek.

11Uczeń dezynfekuje ręce przed i po wypożyczeniu/ oddaniu książek.

12 Blaty stanowiska do wypożyczeń dezynfekowane są po każdym wypożyczeniu/ oddaniu książek.

13 Pomieszczenie biblioteki jest wietrzone co najmniej raz na godzinę.

14 Książki oddane przez uczniów przechowywane są przez minimum 2 dni w zamkniętym pojemniku/pudełku lub torbie foliowej  w celach kwarantanny.

§ 6

 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

1. Pierwszeństwo przy zapisie do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas I-III, których oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują oraz uczniowie dojeżdżający.

2. Rodzic / osoba upoważniona przyprowadzająca dziecko do świetlicy pozostaje w strefie wyznaczonej dla rodzica (wejście do szkoły).  Rodzic / osoba upoważniona przychodząca po odbiór dziecka informuje wychowawcę przed wejściem do świetlicy  o odbiorze dziecka.
Po podpisaniu oświadczenia przez opiekuna o samodzielnym opuszczaniu świetlicy, dziecko wychodzi o godzinie określonej w oświadczeniu.

3. W świetlicy szkolnej umieszczone są środki dezynfekujące.

4. Na wyposażeniu świetlicy znajduje się termometr do mierzenia temperatury.

5. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych uczeń zostaje odizolowany w wydzielonym przez dyrektora pomieszczeniu a rodzice zostają o tym poinformowani.

6. Świetlica w czasie przebywania dzieci  jest co godzinę  wietrzona.

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy są dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

8. Uczeń posiada własne przybory szkolne, nie przynosi do świetlicy żadnych własnych zabawek, których nie można zdezynfekować.

 

§ 7

 

Zasady żywienia dzieci.

 

1W okresie trwania epidemii  w szkole wydawane są tylko posiłki w określonym reżimie sanitarnym.

2Wprowadza się obowiązek dezynfekowania blatów, stolików i krzeseł każdorazowo przed podaniem posiłku i po nim.

3Podczas wydawania posiłku pracownicy są wyposażeni w rękawiczki jednorazowe i maseczki.

4Spożywanie posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5Stoły w stołówce szkolnej ustawione są w odpowiedniej odległości.

6Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa Regulamin stołówki szkolnej w SP 3 w Opocznie

 

§ 8

 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

 

1Uczeń, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

2Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym.

3Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy.

4Zostaje odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

5Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.

6Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, a także uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować.

7Pracownik szkoły, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu, nie przychodzi do pracy, kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje o podejrzeniach zakażenia koronawirusem. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły.

 

 

§ 9

 

Procedury dla rodziców.

 

1Rodzice ( prawni opiekunowie) zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii.

2Przestrzegają zawartych w procedurach zaleceń dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci oraz funkcjonowania w szkole.

3Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

4Posyłają do szkoły tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych.

5Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

7Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.

8Pilnują, aby dziecko nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

9Nie wchodzą na teren szkoły, odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych i przekazują pracownikowi. W sytuacjach koniecznych, wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce i zasłaniają usta oraz nos maseczką.

10Niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły, jeżeli pojawią się u niego objawy chorobowe.

11Składają wymagane deklaracje i oświadczenia.

 

 

 

§ 10

 

Postanowienia końcowe

 

1.Dyrektor ma prawo, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, do zawieszenia zajęć na czas oznaczony w         następujących sytuacjach:

a) wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrażać zdrowiu uczniów;

b) ze względu na sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

 

2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, etapu edukacyjnego, klasy lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

3. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora i obowiązują do odwołania.

 

4. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor szkoły przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.

 

5. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców uczniów.

 

 

 

 

Załączniki:

 

1Oświadczenie rodziców.

2Karta dezynfekcji sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych.

3Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.